Czym jest RODO?

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych. Art.  8 ust. 1 Karty  praw podstawowych Unii Europejskiej oraz  art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)  stanowią, że każda osoba ma prawo do  ochrony danych osobowych jej dotyczących.

Szybki postęp techniczny i  globalizacja  przyniosły nowe wyzwania w dziedzinie ochrony danych osobowych. Skala zbierania i wymiany danych osobowych znacząco wzrosła. Dzięki technologii zarówno przedsiębiorstwa  prywatne, jak  i  organy publiczne mogą na niespotykaną dotąd skalę wykorzystywać dane osobowe w swojej  działalności.

Rozporządzenie gwarantuje podmiotom gospodarczym – w tym  mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i  średnim przedsiębiorstwom – pewność prawa i przejrzystość, a osobom fizycznym we wszystkich państwach członkowskich ten sam poziom prawnie egzekwowalnych praw oraz obowiązków i zadań administratorów i podmiotów przetwarzających.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1).